Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
5
osoby poparły już inicjatywę
 
Deklaracja Jak przystąpić Komitet Honorowy Logotypy O nas Patronat Rada Programowa Zasady działania

Zasady działania

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce  

Wstęp

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, powołane zostało 3 lipca 2013 roku, jest nieformalnym, dobrowolnym zrzeszeniem instytucji, organizacji i firm, które identyfikują się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji.

Celem Porozumienia jest działanie na rzecz pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych dla rozwoju Polski, które znacząco przekształcają praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, a w dużej mierze – również indywidualnych osób.

Porozumienie poszukuje synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami, gromadzi informacje o dobrych praktykach i upowszechnia je także w środowiskach z pozoru odległych od zagadnień cyfryzacji. Poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale i zagrożeniach, przyczynia się do poprawy dostępu do wiedzy i informacji, zdobywania umiejętności niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, upowszechnienia partycypacji cyfrowej w życiu publicznym oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Porozumienie nawiązuje bezpośrednio do idei Wielkiej Koalicji na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy oraz Manifestu w sprawie Umiejętności Cyfrowych będących instrumentami wsparcia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz  strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Z inicjatywą jego powołania wystąpili  Krajowy Lider Cyfryzacji oraz Minister właściwy do spraw Cyfryzacji uzyskując wsparcie grupy składającej się z firm i organizacji pozarządowych, uczestniczących między innymi w „Koalicji Dojrz@łość w sieci 50+”.

Krajowy Lider Cyfryzacji działa w sieci narodowych liderów cyfryzacji, powoływanych przez rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej w odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej. Ich rolą jest transfer wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją zadań Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Wizja: 

Polska jest krajem w pełni wykorzystującym potencjał nowoczesnych technologii informacyjnych dla jej trwałego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.

Misja Porozumienia: 

 • spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski powszechnie i aktywnie wykorzystują nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności i rozwoju kraju;
 • upowszechnienie edukacji cyfrowej i trwałego rozwoju umiejętności cyfrowych  dostosowanych do  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy;
 • upowszechnianie obrazu modernizującej się Polski, której mieszkańcy stale podnoszą umiejętności cyfrowe, mają duże osiągnięcia w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań cyfrowych i skutecznie biorą udział w międzynarodowym współzawodnictwie w zakresie programowania.

Cele Porozumienia:

Inspirowanie, wspieranie, popularyzowanie, inicjowanie i podejmowanie wszelkich działań prowadzących do:

 • uznania potrzeby powszechnej edukacji cyfrowej przez całe życie za priorytet rozwojowy kraju;
 • budowania świadomości i akceptacji społecznej dla przemian powodowanych stałym rozwojem technologii cyfrowej;
 • zwiększenia poziomu aktywnego uczestnictwa obywateli w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym  dzięki wykorzystaniu nowej technologii cyfrowej.

§1
Sposób działania Porozumienia

 1. Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:
  1. działania indywidualne uczestników Porozumienia, które złożone w formie deklaracji, traktowane będą jako ich wkład w realizację celów Porozumienia;
  2. budowanie synergii i sieci efektywnej współpracy pomiędzy inicjatywami uczestników Porozumienia z różnych sektorów – publicznego, prywatnego, pozarządowego, środowiska akademickiego i innych;
  3. tworzenie katalogu skutecznych działań realizujących cele Porozumienia (dobrych praktyk polskich i zagranicznych) i upowszechnianie ich;
  4. tworzenie katalogu dostępnych wyników badań na temat różnych aspektów wykorzystania nowych technologii, rozwoju kompetencji cyfrowych etc.;
  5. inspirowanie dyskusji oraz wspieranie kampanii informacyjnych i promocyjnych odnoszących się do celów Porozumienia,
  6. organizowanie corocznych konferencji tematycznych, a co dwa lata konferencji przeglądowych, dotyczących umiejętności cyfrowych;
  7. zabieranie głosu w sprawach związanych z celami Porozumienia, w szczególności wykorzystania umiejętności cyfrowych w życiu codziennym i w pracy oraz dostępu do nowych technologii;
  8. nawiązywanie i prowadzenie dialogu oraz współpracy z innymi podmiotami, w szczególności z administracją publiczną, biznesem i organizacjami pozarządowymi przy realizacji działań zbieżnych z celami Porozumienia;
  9. upowszechnianie wszelkich materiałów służących wypełnianiu celów Porozumienia  zgodnie z zasadami otwartych zasobów;
  10. udzielanie wsparcia oraz patronatów Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym inicjatywom zbieżnym z celami Porozumienia;
  11. tworzenie optymalnych warunków  planowania i wykorzystywania funduszy publicznych i prywatnych dla realizacji celów Porozumienia.
  12. pełnienie roli oficjalnego polskiego partnera komisji Europejskiej w Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia będącej inicjatywą wspierającą Politykę Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej.
  13. ogłaszanie corocznie Listy 100 osób wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych. Wpisanie na listę następuje na podstawie decyzji kapituły powoływanej przez jej Przewodniczącego, ze szczególnym uwzględnieniem członków Rady Programowej. Przewodniczącym Kapituły jest pierwszy Lider Cyfryzacji. Zasady tworzenia listy 100 osób są ustalane przez Kapitułę w porozumieniu z Radą Programową Porozumienia.
  14. partnerską współpracę z każdorazowym Liderem Cyfryzacji.
 2. Porozumienie funkcjonuje w sposób przejrzysty i informuje opinię publiczną o swoich działaniach.
 3. Zasady działania Porozumienia służące efektywnej realizacji jego celów uczestnicy Porozumienia ustalają w sposób partnerski.

§ 2
Struktura organizacyjna

 1. Porozumienie działa w oparciu o następującą strukturę:
  1. Zgromadzenie Partnerów Porozumienia
  2. Radę Programową Porozumienia
  3. Biuro Porozumienia
 2. Zgromadzenie Partnerów Porozumienia jest platformą konsultacji, współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Partnerami Porozumienia. Każdy partner Porozumienia wskazuje po jednym swoim przedstawicielu do Zgromadzenia. Zebrania Partnerów Porozumienia są zwoływane i prowadzone przez osobę wskazaną przez Radę Programową, nie rzadziej jak raz na pół roku.
 3. Rada Programowa Porozumienia wskazuje główne kierunki stymulowania działań uczestników  Porozumienia.
 4. Rada Programowa składa się z nie więcej niż 15 osób, powoływanych na okres 2 lat, przy czym jej pierwszy skład został wskazany prze Lidera Cyfryzacji, a kolejne składy są wyłaniane przez Zgromadzenie Partnerów na podstawie rekomendacji Rady Programowej.
 5. Przewodniczący Rady Programowej jest wybierany spośród jej członków podczas pierwszego spotkania Rady nowej kadencji.
 6. Zebranie Rady Programowej  zwołuje Przewodniczący, może ono także zostać zwołane na podstawie wniosku pięciu jej członków.
 7. Spośród członków Rady Programowej oraz Zgromadzenia Partnerów mogą być powoływane Grupy Zadaniowe w celu realizacji lub koordynacji wyznaczonego zadania, a w ich skład mogą wchodzić inne osoby.
 8. Funkcje Biura Porozumienia realizuje Instytut Spraw Publicznych. Formy współpracy i jej zakres będą uzależnione od potrzeb z uwzględnieniem dostępnych zasobów.
 9. Biuro Porozumienia stanowi zaplecze organizacyjne i wykonawcze dla Porozumienia w szczególności: prowadzi rozliczenia i zawiera umowy (jako podmiot) Porozumienia, listę jego Partnerów i osób wchodzących w skład wszystkich gremiów, wyszukuje inicjatywy warte upowszechnienia,  przygotowuje ewentualne projekty własne Porozumienia, jest adresem korespondencyjnym Porozumienia.

§ 3
Uczestnictwo w Porozumieniu

 1. Parterem Porozumienia mogą zostać posiadające osobowość prawną – firmy, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe  i inne instytucje publiczne i prywatne.
 2. Partnerem Porozumienia zostaje się po uzyskaniu na piśmie poparcia od dwóch uczestników Porozumienia oraz otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia deklaracji uczestnika, akceptującej Zasady Działania Porozumienia oraz zawierającej wykaz realizowanych i planowanych działań wypełniających cele Porozumienia. Deklaracje składa się za pośrednictwem strony internetowej porozumienia lub mailowo na wskazany adres.
 3. Partnerzy Porozumienia zobowiązują się korzystać z jego znaku oraz haseł, umieszczając informację o swoim uczestnictwie na stronie głównej witryny internetowej danego Partnera.
 4. Osoby indywidualne (osoby fizyczne) mogą poprzeć cele Porozumienia wyrażając to swoim głosem na stronie internetowej oraz poprzez osobistą postawę i zaangażowanie, także w charakterze wolontariuszy.

 

§ 4
Finansowanie  działań w ramach Porozumienia

 1. Działaniami realizowanymi w ramach Porozumienia są wszelkie inicjatywy jego Uczestników zadeklarowane  na rzecz Porozumienia. Ich koszty ponoszone są przez inicjatorów.
 2. Partnerzy Porozumienia mogą udzielić trwałego wsparcia promocyjnego na rzecz Porozumienia poprzez takie działania jak np. rozwój narzędzi komunikacji i promocji, przy czym deklaracja takiego działania powinna zostać potwierdzona pisemnie.
 3. Szczególnym rodzajem działań są te,  których realizacja wiąże się z wykorzystaniem zasobów pozyskanych na rzecz funkcjonowania Porozumienia – zwanymi dalej projektami własnymi Porozumienia.
 4. Projekty własne Porozumienia są  opiniowane przez Radę Programową Porozumienia.
 5. Projekty własne Porozumienia mogą być realizowane samodzielnie lub stanowić komponent większego przedsięwzięcia organizacyjnego.
 6. Budżet każdego projektu własnego Porozumienia realizowanego samodzielnie lub będącego komponentem większego przedsięwzięcia jest tworzony  przez Biuro Porozumienia prowadzące jego rozliczenia.
 7. Środki na projekty własne Porozumienia pochodzić będą z dotacji, zbiórek publicznych, darowizn, grantów,  funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł.
 8. Sprawy związane z przyjmowaniem środków na rzecz projektów własnych Porozumienia oraz ich rozliczaniem prowadzi Biuro Porozumienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Inne

 1. Porozumienie zostaje powołane na czas realizacji najbliższej perspektywy finansowej UE tj. do 2022 roku.
 2. Wcześniejsze rozwiązanie Porozumienia może nastąpić jedynie na mocy decyzji Rady Programowej.
 3. Porozumienie posługuje się własnym znakiem i używa hasła „Umiejętności dla Przyszłości”.

Powyższe Zasady Działania zostały opracowane przez  Grupę Inicjatywną Porozumienia.