Umiejętności dla przyszłości

 
Klikając na licznik popierasz idee Porozumienia
 
2
2
3
5
osoby poparły już inicjatywę
 

LISTA 100 ‚2020 Aktualizacja Regulaminu

Lista100SPRUC_2020

Inauguracja LISTY 100 2020

Lista100SPRUC_pion_poziom_2020

Aktualizacja Regulaminu LISTY 100 i nowy skład Kapituły.

Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne dla poprawy jakości życia, rozwoju indywidualnego i rozwoju kraju.  Ich poprawa jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Działalność na rzecz ich rozwoju zasługuje na najwyższe uznanie, zaś osoby prowadzące ją w wyróżniający się sposób – zasługują na docenienie.

 

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

ustanawia wyróżnienie pod nazwą „LISTA 100”

 

Regulamin „LISTY 100” 

 • I                                                                        
 1. Organizatorem procesu wyboru oraz ogłaszania listy jest Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, zwane dalej SPRUC.
 2. Lista wyróżnionych nosi nazwę „Lista 100” osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce i jest ogłaszana raz do roku podczas dorocznej konferencji „Umiejętności cyfrowe xxxx.pl”.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, np. spowodowanych sytuacją pandemiczną dopuszcza się ogłoszenie „Listy 100” w innych okolicznościach.
 4. Wyróżnienie poprzez umieszczenie na „Liście 100” jest przyznawane osobom indywidualnym za wyróżniającą się działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w roku poprzedzającym jej ogłoszenie. Wkład ten może się przejawiać m.in., poprzez działalność  edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną, organizacyjną, wspieranie rzeczowe i finansowe projektów, opracowywanie polityk publicznych z zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych.

 

 • II
 1. Kapituła LISTY 100 przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu kandydata na LIŚCIE będzie kierowała się m.in. przekazanymi przez osobę rekomendującą w zgłoszeniu informacjami takimi jak:
 2. Działania kandydata z uwzględnieniem ich skali oraz możliwości powielania w innych miejscach i/lub warunkach,
 3. Wyróżniające cechy działań kandydata oraz wskazaniem zawodowego bądź społecznego charakteru działalności,
 4. Miejsce prowadzonej działalności (szkoła, biblioteka/ośrodek kultury, wyższa uczelnia, firma, administracja publiczna, inne) wraz z jego lokalizacją,
 5. Nowatorski charakter działań kandydata zarówno ze względów merytorycznych jak i ze względu na miejsce prowadzonej działalności.
 6. Kandydatów, mogą zgłaszać partnerzy SPRUC oraz osoby wyróżnione umieszczeniem na „Liście 100” w jej wcześniejszych edycjach.
 7. Każdy zgłaszający może rekomendować nie więcej niż 3 kandydatury.
 8. Osoby 3-krotnie wyróżnione umieszczeniem na LIŚCIE 100 zostają wpisane na Honorową LISTĘ 100, która jest corocznie aktualizowana i ogłaszana. Na Honorowej LIŚCIE 100 może znaleźć się więcej niż 100 osób.
 9. Zgłoszenie następuje na udostępnionym formularzu internetowym.
 10. Osoby zgłaszane muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych według udostępnionego oświadczenia.
 • III
 1. Kapituła „Listy 100” jest powoływana przez Przewodniczącego Rady Programowej SPRUC, który jest przewodniczącym Kapituły
 2. Kapituła składa się z 5-10 członków.
 3. Przewodniczący Kapituły wyznacza sekretarza kapituły spośród jej członków.
 4. Członkiem Kapituły może zostać TYLKO osoba wyróżniona wpisaniem na LISTĘ 100 w jej wcześniejszych edycjach.
 5. Przewodniczący Kapituły ogłasza kolejną edycję listy oraz ustala termin nadsyłania kandydatur.
 6. W sytuacji, gdy po upływie terminu zgłoszeń nie zostanie zebranych 100 kandydatur, Przewodniczący jest upoważniony do skierowania dodatkowych zapytań do członków Kapituły.
 7. Kapituła podejmuje decyzję w formie uchwały  zawierającej listę nazwisk ułożoną w porządku alfabetycznym, przy czym przy podejmowaniu decyzji kapituła będzie dążyła do umieszczenia na  „Liście 100” jak największej liczby osób wyróżnianych po raz pierwszy.
 8. Każda kolejno tworzona lista powinna obejmować nie więcej niż 30% osób wyróżnionych w poprzednich latach.
 9. Kapituła w swoich pracach kieruje się zasadą unikania konfliktu interesów, a w przypadku jego wystąpienia podlega on zgłoszeniu członkom Kapituły i wyłączeniu się zainteresowanego członka z udziału w podejmowaniu decyzji w takim przypadku.
 • IV
 1. Regulamin zgłoszeń i wyboru kandydatów do „Listy 100” jest umieszczony na stronie internetowej SPRUC.

 

 

 

 

Skład Kapituły Listy 100’ 2020 rok:

 

Agnieszka Aleksiejczuk

Iwona Brzózka-Złotnicka,

Maciej Bułkowski

Beata Chodacka

Bogusław Dębski

Ewa Krupa

Anna Beata Kwiatkowska,

Tomasz Łukawski;

Włodzimierz Marciński – przewodniczący

Marzena Śliz

Jacek Wojnarowski – sekretarz